Personvernerklæring

Informasjon om behandling av personopplysninger

Introduksjon

Personopplysninger er informasjon som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som indirekte kan tilknyttes deg. For Icon Business Media er det viktig at du vet hvilke personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Behandling av personvernopplysninger

Icon Business Media utvikler og drifter digitale kunnskapsplattformer – communities – for yrkesaktive med felles faginteresser. Plattformene skal servere relevant fagstoff som inspirerer til livslang læring. Vi skal i tillegg være en plattform for nettverksbygging, og i sum skal dette bidra til å sikre brukernes attraktivitet i arbeidslivet.

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne gi deg muligheten til å følge med på, eller delta i diskusjoner på digitale arenaer med relevans til dine arbeidsoppgaver. Det er ingen økonomiske forpliktelser forbundet med tilgangen til kunnskapsplattformene, men du vil se at noe innhold ligger bak betalingsmurer. Gjennom å abonnere på nettstedet, gis det tilgang til alt innholdet.  Abonnementet løper til det sies opp.

Ditt personvern er viktig, og denne personvernerklæringen beskriver all relevant informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har ved vår behandling av personopplysningene.

Daglig leder er på vegne av Icon Business Media behandlingsansvarlig for selskapets håndtering av personopplysninger.

Kontaktinformasjon:

Icon Business Media AS

Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo

Telefon: 938 66 666

Org.nr. 926 597 701

Personopplysninger som behandles

Icon Business Media samler ikke informasjon om deg, med mindre du på eget initiativ har oversendt personlige opplysninger eller hvis du, myndigheter eller arbeidsgiver har lagt ut informasjon åpent på web. Åpne kilder på web som Icon Business Media benytter er i all hovedsak LinkedIn, arbeidsgivers hjemmeside og data fra Næringslivsregisteret.

Icon Business Media behandler følgende opplysninger:

Hvilke formål de ulike personopplysningene behandles for

Icon Business Media behandler de ulike kategoriene med følgende formål:

Behandlingsgrunnlag for de ulike behandlingene

Punktlisten viser behandlingsgrunnlag for de ulike kategoriene av personopplysninger.

I avsnittet lengre ned, Vårt grunnlag for berettiget interesse, utdypes hvilke legitime interesser som betinger behandlingen. Se også Lovdata – Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), som beskriver nærmere de ulike punktene i listen over.

Hvor lenge lagres de ulike personopplysningene

Personopplysninger lagres aldri lengre enn nødvendig. Icon Business Medias lagringstider er som følger:

Icon Business Medias grunnlag for berettiget interesse

I enkelte situasjoner baserer Icon Business Media seg på selskapets legitime interesser for å samle og behandle persondata. Med utgangspunkt i Datatilsynets veileder rundt Behandlingsgrunnlaget, er det for disse situasjonene gjort en omfattende vurdering av behandlingens innvirkning på ditt personvern. Icon Business Media velger konsekvent behandlingen som er minst inngripende og som best ivaretar personvernet.

Hovedpunktene i denne vurderingen er:

Detaljert vurdering av vår berettigede interesse

Med utgangspunkt i Datatilsynets Balansetest, har Icon Business Media foretatt detaljerte vurderinger, samt gjennomført en spørreundersøkelse mot målgruppen, for å se om den enkelte arbeidstakers personvern veier tyngre enn virksomhetens berettigede interesse.

Trinnene i denne vurderingen:

  1. Virksomhetens interesse

Hvilke fordeler oppnår virksomheten med behandlingen?

Oppsummert er fordelen Icon Business Media oppnår med behandlingen en bibeholdelse av et etablert mønster for markedsføring, salg og gjennomføring av tiltak for kompetanseutvikling og oppdatering i arbeidslivet. Dette mønsteret er etablert over mange tiår og avgjørende for at selskapet kan oppfylle sine forpliktelser overfor eiere, ansatte, leverandører og kunder.

Med behandlingen kan Icon Business Media:

Hvor viktige er disse fordelene for virksomheten?

Fordelene er avgjørende for selskapets eksistens.

Har behandlingen offentlig interesse, eller ivaretar den ideelle interesser som kommer flere til gode?

Behandlingen er kritisk for å kunne utvikle solide fagplattformer, med relevans for yrkesaktives fagområde. Behandlingen gir dermed et verdifullt bidrag i arbeidet med å sikre arbeidstakere og ledere mulighet for livslang læring, gjennom gratis, tilgjengelig og relevant fagstoff. Betydningen av livslang læring og kontinuerlig utvikling beskrives blant annet i NOU 2019:12, Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

Spesielt har koronapandemien vist tydelig hva digital læring betyr for den enkelte arbeidstaker, virksomheten og for samfunnet som helhet. Da samfunnet stengte ned i mars 2020, ble store deler av arbeidslivet sendt på hjemmekontor. I slike tilfeller, hvor den enkelte arbeidstaker eller leder gjennom flere måneder er avsondret fra læring og kompetanseutvikling gjennom arbeidskollegaer, fysiske konferanser og kurs, spiller digitale læringsarenaer en uvurderlig rolle. Fremover blir det også mer bruk av hjemmekontor, noe som medfører større behov for digitale læringsarenaer.

2. Hensynet til personvernet

Hva slags personopplysning det dreier seg om

Icon Business Media behandler ikke sensitive eller beskyttelsesverdige opplysninger. Personopplysningene som benyttes overfor arbeidstakeren eller lederen, ligger allerede offentlig tilgjengelig på LinkedIn eller arbeidsgivers hjemmeside.

Enkeltpersoners personvern og påvirkning på behandlingen

Ingen enkeltpersoners personvern blir påvirket. Opplysningene er allerede offentliggjort av den enkelte eller arbeidsgiver. Det er ingen ulemper forbundet med behandlingen.

Sammenkobling av ulike typer personopplysninger

Kjøpshistorikk, e-postadferd og besøk på nettsider kobles til den enkelte for å sikre at det gis relevant informasjon. Icon Business Media legger stor vekt på at irrelevant innhold ikke skal distribueres. Den enkelte arbeidstaker eller leder skal få informasjon og faglig oppdatering i forhold til antatt interesse eller preferanse.

De berørtes meninger (undersøkelse utført av Norstat)

På vegne av Icon Media Group, Icon Business Medias morsselskap, gjorde Norstat våren 2021 en omfattende spørreundersøkelse rettet mot arbeidslivet. Spørsmålene omhandler reklame på arbeidsplassen. Her følger svar på noen hovedpunkter (hele undersøkelsen er for øvrig tilgjengelig her):

På spørsmålet “I hvilken grad tenker du at det er krenkende dersom din e-postadresse blir lagret i en database med formålet å gi deg relevant markedsføring i din jobbsituasjon?” er svarene i ytterpunktene. 8% føler seg svært krenket mens 15% føler seg svært lite krenket. Øvrige svar er vektet mot lite krenket.

På spørsmålet “Tenk på e-postreklamen du får som er rettet til bedriften/organisasjonen” svarer en stor andel positivt:

Den positive holdningen til relevant reklame gjennom e-post, gjenspeiles i andelen arbeidstakere som videresender e-postene. Her svarer litt under halvparten (45%) at de iblant videresender relevant markedsføring til kollegaer.

Synet på reklame er naturlig nok noe delt, men under ¼ sier at de ønsker å ha sin e-postadresse helt skjermet for reklame.

Når det gjelder bruk av persondata i forbindelse med forbedring og leveranse av kurs og læringsinnhold, indikerer 97% kundetilfredshet innenfor Icon Media Groups nettverk at de har en positiv holdning til behandlingen.

Positive konsekvenser av behandlingen

Behandlingen gir god og effektiv tilgang til informasjon om relevant kompetanseheving for den enkelte, kollegaer og bedriften som helhet. Dette er i tråd med den enkeltes formål med å legge sine opplysninger åpent på internett.

Ønsket om å bli kontaktet går tydelig frem i saken som LinkedIn tapte mot HiQ Labs i september 2019. Sentrale utdrag fra rettsdommen:

«”There is little evidence that LinkedIn users who choose to make their profiles public actually maintain an expectation of privacy with respect to the information that they post publicly, and it is doubtful that they do,” wrote circuit judge Marsha Berzon.

“And as to the publicly available profiles, the users quite evidently intend them to be accessed by others.”»

Kilder til saken: ForbesWikipedia

Norstats undersøkelse inneholdt også følgende spørsmål: “Det er bra å kunne motta informasjon om tjenester og produkter som kan være relevante for min jobb/stilling. I hvilken grad er du uenig eller enig i denne påstanden?”

Her fordelte svarene seg slik:

Av svarene kan man anta at 7 av 10 arbeidstakere (69%) er positivt innstilt til å motta relevant reklame. Undersøkelsen viste også at 2/3 av respondentene har det siste året kjøpt en tjeneste eller et produkt, etter å ha mottatt markedsføring på e-post og mer enn 9/10 var fornøyd med kjøpene.

Eventuelle negative konsekvenser

Behandlingen gir ingen negative konsekvenser i form av ekskludering, diskriminering eller ærekrenkelse. Det er heller ingenting i behandlingen som bidrar til å skape frykt, uro eller som medfører at arbeidstakerne eller lederne modererer egne utsagn. Behandlingen gir heller ingen grunn til bekymring over at disse personene blir overvåket (nedkjølingseffekt).

Informasjonssikkerhet

Adgangen til persondata er sikret med tofaktorautentisering. I tillegg blir data lagret i kryptert form, i den utstrekning det er mulig. Alt er gjort for å redusere risikoen for at personopplysninger kommer på avveier.

Ingen persondata for mindreårig blir behandlet

Icon Business Media behandler kun data på personer i aktive yrkesroller. Selskapet har ingen data, i noen form, på mindreårige.

  1. Icon Business Medias tiltak for å minimere personvernkonsekvensene

Du kan reservere deg mot at Icon Business Media behandler dine personopplysninger. Det gjør du ved å avregistrere deg via lenke på nyhetsbrev, eller ved å sende en e-post til hei@kundeservicenytt.no.

Icon Business Medias systemer er bygd opp fra grunnen av, med innebygd personvern. Selskapet har i tillegg iverksatt flere tiltak og vurderer fortløpende nye sikkerhetstiltak for å minimere personvernkonsekvensene.

  1. Balansetesten

Basert på ovenstående, konkluderer Icon Business Media med at personvernkonsekvensene er små. Selskapets legitime interesser ivaretas og den enkeltes personvern hensyntas.

Opplysninger som overføres til en mottaker i et tredjeland

Icon Business Media bruker ulike skybaserte e-postsystemer med servere lokalisert i USA.

Opplysningene som overføres er e-postadresser. Leverandørene stiller garantier i henhold til personvernforordningens kapittel 5.

Dine rettigheter

Icon Business Media behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, samt gjeldende forordninger og forskrifter. Dine personopplysninger tilhører deg, og du har blant annet rett til å:

Informasjonssikkerhet

Icon Business Media sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Selskapets systemer er bygget fra grunnen av, med innebygd personvern. Icon Business Media har iverksatt tiltak og vurderer løpende nye sikkerhetstiltak for å minimere personvernkonsekvensene.

Automatiserte individuelle avgjørelser

Ingen automatiserte individuelle avgjørelser finner sted.