Strandbilde-to-personer-i-solstoler-iStock-1160947136

Nytt år - og feriedager til gode?

Hvor mange feriedager kan du overføre?

Det avhenger av avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og eventuelle tariffavtaler i bransjen din. Dersom arbeidsgiveren ønsker at all ferie skal avvikles i ferieåret kan de som hovedregel kreve dette. Hvis det ikke er mulig å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver nekte overføring. Da skjer det automatisk.

Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle arbeidstakere avvikler ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferie, jf. ferieloven § 5 (1). Utgangspunktet er at all ferie skal tas ut i løpet av ferieåret, men hva om du likevel har ferie til overs når det nærmer seg årets slutt?

Hvor mye ferie har jeg krav på?

Alle arbeidstakere i full stilling har en lovfestet rett til minst 25 virkedager ferie hvert år, og da regnes lørdager som virkedager.  Man har med andre ord krav på minst fire uker og en dag ferie hvert kalenderår. Hvis man har en jobb der man ikke jobber på lørdager vil det tilsi at man har rett til 21 dager ferie i året.

Så mange feriedager kan overføres

Ferieloven § 7 (3) åpner for unntak fra hovedregelen om at all ferie skal avvikles i løpet av ferieåret. Arbeidstaker og arbeidsgiver har dermed anledning til å inngå skriftlig avtale om å overføre ferie til neste år.

Arbeidstakere over 60 år har en uke ekstra ferie, men har ikke adgang til å avtale overføring av flere dager.

I bedrifter med ferie etter ferieloven kan ansatte overføre inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår. 12 virkedager tilsvarer 10 arbeidsdager for arbeidstakere med 5 dagers uke. Arbeidstakere med 5 uker ferie per år kan avtale å overføre de 4 ekstra dagene (den avtalefestede ferien) i tillegg, altså 14 dager til sammen.

Hvem bestemmer om feriedager skal overføres eller ikke?

Overføringen skjer som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er altså noe begge parter må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve en slik overføring.

Hva hvis arbeidsgiver ikke godtar at ferien overføres til neste år?

Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om at ferie skal overføres til neste ferieår. Dersom det ikke oppnås enighet om overføring, må arbeidstaker avvikle feriedagene i ferieåret, noe arbeidsgiver kan kreve.

Hvordan overføres feriedagene?

For at overføringen av feriedager skal være lovlig etter ferieloven skal det avtales skriftlig, og maks to uker kan overføres.

Kan ansatte over 60 år overføre flere feriedager siden de har lenger ferie?

Nei, det er det samme antall feriedager som kan overføres selv om ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke.

Når må overført ferie brukes?

Når ferien ikke avvikles i ferieåret, men overføres, åpner ferieloven for at inntil 12 virkedager (to uker) kan overføres til neste år. Når arbeidstakeren tar ferie i det neste ferieåret, brukes først den overførte ferien.

Kan det kompenseres for ferie som ikke avvikles?

Det er i utgangspunktet ikke mulig å kompensere arbeidstaker økonomisk for ferie som ikke blir avviklet. Dette gjelder også ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon.

Det er kun i de tilfellene hvor arbeidsforholdet opphører at arbeidstaker har rett til utbetaling av feriedager til gode i stedet for å avvikle den.

Lov om ferie (ferieloven)

Ferieloven er en norsk lov som har til formål å sikre at arbeidstagere får ferie og feriepenger. Loven ble vedtatt 29. april 1988 og trådte i kraft 1. januar 1990.

Her kan du lese alt om ferie og feriepenger. 

www.lovdata.no kan du lese lover, forskrifter, dommer, stortingsvedtak, tariffavtaler m.m.